VYSOKÉ TATRY * STARÝ SMOKOVECŽ E L E Z N I C E   S L O V E N S K E J   R E P U B L I K Y
ÚSTREDNÝ INŠTITÚT VZDELAVANIA  A PSYCHOLÓGIE,
ŠANCOVÁ 102/A, 831 04 BRATISLAVAPONUKA REKREAČNÉHO POBYTU
V STREDISKU INTERNÁTNEJ PRÍPRAVY STREČNO a v ÚZ STARÝ SMOKOVEC

Centrálny sociálny fond.

Na základe schválenej Kolektívnej zmluvy ŽSR má zamestnanec ŽSR nárok  na príspevok  z centrálneho sociálneho fondu  ŽSR (  CSF  ) na rekreačný pobyt v SIP Strečno, alebo v  ÚZ Starý Smokovec. Príspevok sa zamestnancovi poskytuje v kalendárnom roku len jedenkrát. Bližšie informácie o CSF získate na personálnych útvaroch.


Rekreačný pobyt zahŕňa:

V SIP Strečno:
              2x ubytovanie, 2x ra
ňajky, 2x večeru, 2x vstup do bazénu v hodnote 50,00 € s DPH na osobu

V ÚZ Starý Smokovec:
              2x ubytovanie a 2x ra
ňajky v hodnote 35,00 € s DPH na osobu
              3x ubytovanie a 3x ra
ňajky v hodnote 50,00 € s DPH na osobu

Príspevok  na rekreačný pobyt  za zamestnanca ŽSR v hodnote 35,00 €, alebo 50,00 € vrátane DPH sa hradí z CSF. SIP Strečno a ÚZ Starý Smokovec spracovávajú  mesačnú  evidenciu  účastníkov  pobytu,  na  základe  ktorej  odbor  510  GR  ŽSR v spolupráci  s odborom  310  GR ŽSR zabezpečia vnútroorganizačné zúčtovanie príspevku  na rekreačný pobyt z centrálneho sociálneho fondu ŽSR v zmysle Kolektívnej zmluvy ŽSR, priamo na ÚIVP.

Nepe
ňažný  príjem,  ktorý  predstavuje výšku  hodnoty  poskytnutej  stravy v rámci  rekreačného  pobytu,  bude  zamestnancovi  zdanený  cestou  príslušnej mzdovej  učtárne.  V prípade,  že  zamestnanec  uvedený  pobyt  absolvuje  spolu  s rodinným príslušníkom, tento si náklady za pobyt hradí v zmysle platného cenníka ÚIVP priamo v ubytovacom zariadení, ako externý návštevník.Podmienky rekreačného pobytu:

1.  Záujemca o rekreačný pobyt si musí overiť voľnú ubytovaciu kapacitu v požadovanom termíne na recepcii
     ubytovacieho zariadenia s ohľadom na disponibilné kapacity a aktuálne rezervácie.
2.  Záväzná rezervácia rekreačného pobytu vzniká na základe písomnej objednávky.
     Zamestnanec ŽSR objednávku posiela na niektorú z adries
:
Tlačivo pre vyplnenie objednávky tu:
  SIP Strečno   ÚZ Starý Smokovec
ŽSR linka : 930 / 5348 931 / 86 - 48
VTS  linka : 041 / 229 5348 052 / 442 2590
Mobil : 0903 283 816 0911 643 680
E-mail: recepcia.sipstrecno@zsr.sk  recepciastarysmokovec@zsr.sk
Poštová adresa: Železnice Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
  Stredisko internátnej prípravy Účelové zariadenie
  Sokolská 375, 013 24 Strečno 062 01 Starý Smokovec  31
     Zamestnanec  ŽSR si následne telefonicky overí, či bola objednávka akceptovaná.

3.  Pri nástupe na rekreačný pobyt zamestnanec ŽSR predloží svoj služobný preukaz
     a občiansky preukaz za účelom evidencie v knihe ubytovaných.

4.  Cena za rekreačný pobyt zamestnanca ŽSR.
Účastník pobytu Pobyt zahŕňa Cena za pobyt s DPH pre zam. ŽSR
hradená z CSF
Cena za pobyt s DPH pre rod. príslušníka Poznámka
Zamestnanec ŽSR a rod. príslušník v SIP Strečno 2x ubytovanie
2x polpenzia
2x bazén*
50,00 €
na osobu
39,00 €
na osobu
   Účastník platí daň
z ubytovania
0,80 €/osoba s DPH
Zamestnanec ŽSR a rod. príslušník v     
UZ Starý Smokovec
3x ubytovanie
3x ra
ňajky
50,00 €
na osobu
45,00 €
na osobu
Účastník platí daň
z ubytovania
3,00 €/osoba s DPH
Zamestnanec ŽSR a rod. príslušník v
UZ Starý Smokovec
2x ubytovanie
2x ra
ňajky
35,00 €
na osobu
31,00 €
  na osobu
Účastník platí daň
z ubytovania
2,00 €/osoba s DPH
5.  V ubytovacích zariadeniach sa neposkytujú služby spojené s pobytom zvierat.

6.  Ak si zamestnanec  ŽSR objedná služby nad rámec rekreačného pobytu, uhradí za každý de
ň pobytu
      cenu v zmysle aktuálneho Cenníka ÚIVP.

7.  Hodnota poskytnutej stravy pre zdanenie pobytu zamestnanca ŽSR predstavuje:
     

               -raňajky SIP Strečno - 2,78 € vrátane DPH
               -večera SIP Strečno -  3,91 € vrátane DPH
               -ra
ňajky UZ Starý Smokovec -  2,78 € vrátane DPH

8.  Delenie, alebo čiastočné čerpanie  a účtovanie rekreačného pobytu sa nepripúšťa.

9.  Pokiaľ zamestnanec nenastúpi na rezervovaný pobyt bez náležitého písomného zdôvodnenia   
     doručeného na recepciu ubytovacieho zariadenia najneskôr 7 dní pred  nástupom, bude mu nárok na pobyt
     v zmysle KZ evidovaný ako vyčerpaný.
O aktuálnych možnostiach využitia voľného času Vás budú informovať aktuálne ponuky na jednotlivých ubytovacích zariadeniach.

Tešíme sa na Vás a prajeme Vám príjemný pobyt.

Bližšie informácie o kompletnej ponuke služieb uvedených ubytovacích zariadení nájdete na
intranete ŽSR ( Organizačné zložky / ÚIVP ), pripadne na internetovej adrese
www.uivp.sk  alebo www.sipstrecno.skIng. Viliam Markócsy
      Riaditeľ ÚIVP